Hondencentrum Heeft Een Staartje

Een zorgzame aanpak voor elke hondenstaart

Algemene voorwaarden HcHes 

Definities 

 1. HcHes: Hondencentrum Heeft een staartje, gevestigd te Spijk onder KvK nr. 77942361.
 2. Klant: degene met wie HcHes een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: HcHes en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Dag: een kalenderdag
 8. Producten: alle food en non-food artikelen die HcHes in de webshop te koop aanbied.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens HcHes.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die HcHes hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die HcHes hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan HcHes te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door HcHes vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van HcHes, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door HcHes een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een vaste prijs, waarvan enkel afgeweken kan worden als partijen dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen.
 6. HcHes heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 7. Voorafgaand aan de ingang ervan zal HcHes prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 8. De consument heeft het recht om de overeenkomst met HcHes op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is HcHes gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan HcHes.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag HcHes zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van HcHes op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomsten door HcHes, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan HcHes te betalen.

Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor HcHes enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan HcHes te verrekenen met een vordering op HcHes.

Informatieverstrekking door de klant 

 1.  De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan HcHes.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert HcHes de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door HcHes redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Het aanbod en aanbiedingen

 1. Het aanbod in de webshop bevat een zo gedetailleerd mogelijke uitleg, waardoor de klant een reëel beeld krijgt van de door hem/haar te kopen product.
 2. De voorraad van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden. Mocht de klant een bestelling doen terwijl HcHes de voorraad niet heeft, dan zal HcHes het manco product bijbestellen en als nog leveren. Hierdoor vervalt de overeenkomstige leverdatum. Dit komt doordat HcHes dan afhankelijk is van de leversnelheid van de leverancier.
 3. Als er een aanbieding is dan wordt er altijd een geldigheidsduur vermeld.
 4. Aanbiedingen zoals 'op=op' gelden altijd zolang de voorraad strekt. Is de voorraad op, dan mag HcHes de overeenkomst ten allen tijden verbreken met de klant.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. HcHes voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. HcHes heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat HcHes tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat HcHes tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen HcHes en de klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals uit de aard van de overeenkomst zichtbaar is.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. HcHes hoeft de producten vanuit de webshop pas te leveren nadat er een betaling is voldaan. Zowel HcHes als de klant mag de overeenkomst ontbinden indien de betaling ,vanaf het moment van plaatsen van de bestelling, langer dan 7 dagen uitblijft.
 4. HcHes zal na ontvangst van de bestelling binnen 24 uur de bestelling verpakken en de eerstvolgende werkdag verzenden.

Opzeggen overeenkomst van onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen.

Bedenktijd / herroepingsrecht voor de webshop

 1. Indien klant een consument is dan heeft de consument het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden. Indien de kant geen consument is dan geldt dezelfde regel alleen dan met een termijn van 7 dagen
 2. De klant zal tijdens zijn herroepingsrecht zorgvuldig met de verpakking omgaan en de verpakking enkel beschadigen om het product te kunnen beoordelen.
 3. Indien de klant het product wilt retourneren dan zal dit binnen een termijn van 14 dagen na de melding dat klant gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht plaatsvinden.
 4. Het terugzenden van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de klant zijn gebruikt, beschadigd of bezwaard dan behoudt HcHes het recht om waardevermindering te rekenen.
 5. Met inachtneming van hetgeen bepaald in lid 4 draagt HcHes binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, dan wel 14 dagen na bewijs van retourenring zorg te dragen voor de terugbetaling.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige inroeping van het herroepingsrecht ligt ten allen tijden bij de klant.
 7. Het herroepingsrecht is niet toepasselijk op:

  • Producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheidsdatum hebben
  • Verzegelde producten die om gezondheids-- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Wijzigen van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Levering

 1. HcHes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het verzendadres dat de Klant aan HcHes kenbaar heeft gemaakt.
 3. In het kader van de regels van de koop op afstand zal HcHes geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Klant uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst hiervan bericht. In dat geval heeft de Klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 4. Alle op de website van HcHes genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 5. Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en termijnen gelden.
 6. Aan de leveringsplicht van HcHes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door HcHes geleverde zaken een keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Garantie van de webshop producten

 1. Indien product non-food is dan geldt de vermelde garantie termijn bij de omschrijving van het product. De garantie begint met tellen vanaf het moment van bestellen.
 2. Binnen de garantie vallen alle mankementen die buiten schuld van menselijk of dierlijk handelen plaatsvinden. Dit is wel met in acht name van de in lid 1 besproken termijn.

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van HcHes ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende HcHes waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan HcHes schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
  • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

Boetebeding 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete:
  • Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000
  • Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ok hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van HcHes waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring 

De klant vrijwaart HcHes tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door HcHes geleverde producten en/of diensten.

Klachten 

 1. De klant dient een door HcHes geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant HcHes daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen HcHes uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat HcHes in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat HcHes gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien klachten van de klant door HcHes gegrond worden bevonden, dan zal HcHes naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos hestellen of vervangen, dan wel de factuurwaarde daarvan restitueren.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als HcHes een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan HcHes verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid HcHes 

 1. HcHes is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien HcHes aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. HcHes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien HcHes aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van HcHes vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek.

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer HcHes toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door HcHes niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding plaatsvinden nadat HcHes in verzuim is.
 3. HcHes heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien HcHes kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van HcHes in de nakoming van enig verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan HcHes kan worden toegerekend in een van de wil van HcHes onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van HcHes kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie woorden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor HcHes 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat HcHes er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. HcHes is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. HcHes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal HcHes zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van HcHes.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrecht werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtste in de buurt komt van wat HcHes bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar HcHes is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 Opgesteld op 01 mei 2020.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok